Indikátor zastaveného ventilátoru 2
Fan failure indicator 2

Ventilátor se mi v PC „zadřel“ právě v době, kdy počítač bez mojí účasti komprimoval velký objem dat. Když jsem jej po několika hodinách přišel zkontrolovat, byla skříň tak teplá, že jsem na ní sotva udržel ruku. I když všechno dobře dopadlo, začal jsem se zajímat, jak zabránit podobnému případu.


Obr. 1. Původní zapojení indikátoru ventilátoru podle [2]
Fig. 1. Fan failure detect circuit from [2]

K chlazení se dnes nejen v PC používají malé ventilátory s elektronickým komutátorem [1]. Zvláštností těchto ventilátorů je, že jejich odběr je málo závislý na zatížení. Indikátor sledující stejnosměrnou složku proudu nemusí být proto příliš spolehlivý. Zajímavé zapojení indikátoru jsem nalezl v časopise Electronic Design [2]. Indikátor na obr. 1 sleduje pouze změny procházejícího proudu. Změřený průběh proudu ventilátorem je na obr. 2. Napětí na bázi tranzistoru je filtrováno rezistorem R1 a kondenzátorem C1. Při okamžitých změnách napájecího proudu (při jeho poklesu) se otevírá tranzistor a vybíjí kondenzátor C2. Zastaví-li se ventilátor, napětí na bázi a emitoru bude stejné a tranzistor zůstane zavřený. Kondenzátor C2 se nabije a logická úroveň H na výstupu signalizuje závadu. Původní zapojení bylo ještě doplněno obvodem MAX6501 pro indikaci přehřátí. Sériový snímací rezistor má pro ventilátory běžné v PC příliš malý odpor. Pro většinu ventilátorů vyhověl odpor 12 ohmů. Některé ventilátory však vykazují jen malé zvlnění napájecího proudu, viz obr. 3. V takovém případě je třeba odpor rezistoru dále zvětšit.


Obr. 2. Průběh napájecího proudu ventilátoru
Fig. 2. Fan current waveform


Obr. 3. Průběh napájecího proudu jiného ventilátoru
Fig. 3. Other fan current waveform

Na obr. 4 je upravené zapojení, které indikuje zastavený indikátor svitem LED. Tato indikace však nemusí být dostačující. Na obr. 5 je obvod s piezoměničem. V obou případech lze místo LED nebo v sérii s LED zapojit optron, jehož výstup může být navázán na další zařízení, např. port mikroprocesoru nebo spínač záložního ventilátoru. Uvedená zapojení vyžadují úbytek napětí na sériovém rezistoru nejméně 1 až 1,5 V. Při menším napájecím napětí se však zmenší chladicí výkon. Odpor sériového rezistoru lze zmenšit a lze použít další tranzistor jako zesilovač střídavého napětí sejmutého z tohoto rezistoru. Při praktických zkouškách se však ukázalo, že takový obvod je velmi citlivý na zvlnění napájecího napětí.


Obr. 4. Indikátor s LED
Fig. 4. Indicator with LED


Obr. 5. Indikátor s LED a zvukovou signalizací piezoměničem
Fig. 5. Indicator with LED and sound alarm

Po jistém experimentování jsem navrhl obvod na obr. 6. V předchozích zapojeních byl tranzistor T1 trvale uzavřen a otevíral se jen na krátký okamžik při poklesu napájecího proudu. Naopak, v zapojení na obr. 6 je tranzistor trvale otevřen proudem procházejícím R1 a na okamžik se zavírá při špičkách napájecího proudu. Zastaví--li se ventilátor, zůstane tranzistor otevřen trvale. Sériový rezistor Rs může mít v tomto případě asi poloviční odpor pro stejnou citlivost.


Obr. 6. Jiné zapojení indikátoru zastaveného ventilátoru
Fig. 6. Indicator with lesser Rs resistance

Další obvody jen zpracovávají signál z tranzistoru. C2 a R3 vytvářejí z krátkých kladných impulsů úroveň H pro hradlo H1. C3 a R4 zpožďují reakci obvodu po připojení napájecího napětí. Bez tohoto obvodu by byl několik sekund po zapnutí indikován zastavený ventilátor. Hradlo H2 s C4 a R5 tvoří oscilátor s kmitočtem asi 2 Hz. Tento oscilátor přerušuje tón indikace. Za invertorem H3 je další oscilátor s H4. Tento oscilátor budí přímo piezoelektrický měnič. Vhodnou volbou zpětnovazebního rezistoru (v mém případě 220 nebo 270 kiloohmů) lze naladit oscilátor do rezonance s piezoměničem. Výsledný tón je pak velmi pronikavý. Obvod může najít uplatnění všude tam, kde nefunkční ventilátor může způsobit přehřátí zařízení. Nemusí to být jen PC, ale také nabíječky, zdroje nebo zesilovače. V PC je možno sledovat ventilátor zdroje. Ventilátor procesoru mívá vyvedený signál otáčení a hlídá jej přímo HW počítače.

Jaroslav Belza

Indikátor byl otištěn v PE 6/02 pod jménem V. H.

6. 6. 2002

[1] Růžička, P.: Ventilátory používané v počítačích. PE 11/2000.
[2] Steele, J.: Detect Fan Failure With A Single Transistor. Electronic Design - September 5, 2000.